Trọn bộ bài giảng tin học 10

Lượt xem: Lượt tải:

Bài 18. Ví dụ về cách viết và sử dụng chương trình con

Lượt xem: Lượt tải:

Bài 17. Chương trình con và phân loại

Lượt xem: Lượt tải:

Bài 10. Cấu trúc lặp – tiết 2

Lượt xem: Lượt tải:

Bài 14 – 15. Kiểu dữ liệu tệp. Thao tác với tệp

Lượt xem: Lượt tải:

Bài 12. Kiểu xâu

Lượt xem: Lượt tải:

Bài 11. Kiểu mảng

Lượt xem: Lượt tải:

Bài 10. Cấu trúc lặp – tiết 1

Lượt xem: Lượt tải:

Bài 9. Cấu trúc rẽ nhánh

Lượt xem: Lượt tải:

Bài 6. Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán

Lượt xem: Lượt tải:

Bài 5. Khai báo biến

Lượt xem: Lượt tải:

Trang 1 / 212 »