Thời khóa biểu số 2 thực hiện từ tuần 10, ngày 09/11/2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Một số lưu ý khi thực hiện tkb tuần 10. Cô Kim Chung, Thầy Sỹ Hạnh, Cô Tú Hương sẽ thực hiện thời khóa biểu của cô Hồng Minh khi cô Hồng Minh bắt đầu nghỉ sinh.