ĐĂNG KÝ DỰ THI NÂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

Lượt xem:

Đọc bài viết

Đề nghị cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đủ điều kiện dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp thì nhập thông tin cá nhân vào mẫu theo đường link sau:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1csocuI4OFDs1dE99zsvfTW3W58RAFdzVAU2xAm6OUWw/edit?usp=sharing

Hoàn thành trước 17 giờ ngày 23/04/2022. Sau thời gian trên ai không đăng nhập coi như không có nhu cầu.

Trân trọng!

LƯU Ý KHÔNG ĐƯỢC XÓA THÔNG TIN CỦA NGƯỜI ĐàĐĂNG NHẬP TRƯỚC