Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường THPT DTNT N’Trang Lơng nhiệm kỳ 2020-2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Hướng dẫn số 22 – HD/BTCTU ngày 09/01/2020 của Ban tổ chức Tỉnh ủy Một số hướng dẫn về việc tiến hành đại hội một số chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kì 2020 – 2022 ;Kế hoạch số 02-KH/ĐU ngày 03/02/2020 của Đảng ủy Trường về tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường THPT DTNT N’Trang Lơng lần nhiệm kỳ 2020 – 2025;

Ngay sau khi Chi bộ 1 là đơn vị tổ chức đại hội điểm, đã tổ chức thành công đại hội vào ngày 26/01/2020. Đến nay, 2/3 chi bộ còn lại đã hoàn thành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 trên tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, theo đúng thời gian, nội dung quy định của cấp trên và kế hoạch của Đảng ủy. Thông qua Đại hội, các chi bộ đã hoàn thành việc đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2019-2020, kiểm điểm sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2019-2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2022 của chi bộ và bầu ra Cấp ủy,Bí thư, Phó Bí thư chi bộ khóa mới, nhiệm kỳ 2020-2022.

Cấp ủy của các chi bộ khóa I, nhiệm kỳ 2020 -2022 như sau:

Chi bộ

Họ và tên

Chức danh

1

Từ Thị Hồng Hạnh Bí thư
Y Lam Niê Phó Bí thư
Nguyễn Thị Thủy Ủy viên

2

Bùi Thị Thanh Huyền Bí thư
Đinh Thị Huyền Trang Phó Bí thư
Nguyễn Anh Ủy viên

3

Lò Văn Vông Bí thư
Lê Đăng Lân Phó Bí thư
Niê Khánh Hà Ủy viên

Một số hình ảnh tại Đại hội các chi bộ:

Chi bộ 1

Chi bộ 2

    

Chi bộ 3

Huyền Trang